هومن ایرائی | گیتار

هومن ایرائی

 

هومن ايرائى
هومن ايرائى بيستم آذر١٣٥٤ درتهران به دنياآمدوموسيقى راازتيرماه١٣٧٠آغازكرد.دوره ابتدايى گيتاررانزداستادرافيك داووديان گذراندوسبكهاى پاپ وjazz رافراگرفت.دوره پيشرفته پاپ وشناختن گوشى نت هارا نزداستادكامبيز
حقيقى سپرى كردودرسال١٣٧٤اين افتخارنصيبش شدكه بااستادارجمندفريدرئوفى موسيقى كلاسيك راشروع كندوتئورى فهم ودرك موسيقى به معناى حقيقى رانزدايشان سپرى كردوبامبانى تئورى آهنگسازى وفلامنكوآشناشدو
همچنين دوره پيشرفتهjazz رانزدايشان گذراند.
درسال١٣٧٧ فلامنكوى پيشرفته ومدرن رانزداستادونوازنده چيره دست بهرام آقاخان شروع كردوتكنيك نوازندگى حرفه اى رابه غايت رسانده وبه معنافلامنكو رادريافت.
درسال١٣٧٩ اين افتخاربزرگ وبس تاثيرگذاروشگرف كه تحولى درزندگيش بودنصيبش شدكه درخدمت استادعاليقدر
وارجمندهوشنگ استوار،بنيانگذارهنرهاى زيباوآهنگساز
بزرگ جهانى كه بالاترين مقاطع آهنگسازى رادردنياسپرى كرده اند،كسب فيض نمايد.دوره هاى آهنگسازى(هارمونى)
وكنترپوان ورهبرى اركستروسلفژرازنزد ايشان شاگردى كرد
كه جاداردازين روح بزرگواركه درسال ١٣٩٤به رحمت الهى رفتندكمال تشكروسپاس راعرض نماييم.
درسال ١٣٧٤تدريس رادرآموزشگاههاى متعددشروع كردودرسال١٣٧٨امتحان استادى رادرتالارمحراب(مدرسه موسيقى) گذراند.همچنين درسال١٣٨١ ازآموزشگاه ماهوربه عنوان معلم نمونه شناخته شدولوح تقديردريافت نمود.
درسال١٣٨٢مدرك استادى درجه يك درفازموسيقى راكسب كردوتاسال١٣٨٣ كنسرت هاى متعددى دربيشتر فرهنگسراهابرگزاركردوازآن تاريخ به بعدبندموسيقى خودراتشكيل داده كه همراه باآهنگسازى وتنظيم وسرپرستى خودايشان كنسرت برگزار ميكنند.
درسال١٣٨٣ازطرف سفارت اسپانيا براى بزرگداشت صدودومين سالگردشاعراسپانيايى رافائل آلبرتى درفرهنگسراى ارسباران دعوت شدودركناراشعاراين شاعربزرگ به نوازندگى پرداخت وازسفيراسپانيالوح تقديردريافت نمود
.

بازدید : 935 نفر