احمد شعاریان | تار و سه تار

احمد شعاریان

احمدشعاریان متولد سال 1347 تبریز
دوره مقدماتی را نزد اردشیرقهاری و سپس برای گذراندن دوره عالی از محضر آقای کیوان ساکت بهره جسته
ازسال 75 فعالیت گروه نوازی خود را باتشکیل گروه افرندباتنی چنداز دوستان خود آغاز و در ادامه با گروه جوان به سرپرستی استادمحمدعلی کیانی نژاد و گروه آفاق به سرپرستی محمدآذری و گروههایی از جمله صبا و چکاد همکاری نموده ، وی درحال حاضر بجزفعالیت نوازندگی بعنوان مدرس نیز در آموزشگاه آفاق مشغول تدریس در زمینه تار د سه تار میباشد

بازدید : 856 نفر