مریم چالش | کمانچه | موسیقی کودک

مریم چالش

مريم چالش


نوازندهي و مدرس كمانچه، مدرس موسيقي كودك


 فارغ التحصيل كارشناسي ارشد رشته موسيقي ايراني، دانشگاه هنر، 1394
 فارغالتحصيل كارشناسي موسيقي، دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، 1387
هنرآموخته در محضر اساتيد: درويشرضا منظمي، محمدرضا لطفي، رضا پرويززاده.
فراگيري مباحث نظري موسيقي نزد دكتر خسرو مولانا، دكتر هومان اسعدي.
آهنگسازي موسيقي انيميشن: " نمكي" به كارگرداني هاجر مهراني برنده جايزه كارگرداني از جشنواره دوسالانه
بينالمللي پويانمايي تهران، دربافت جايزه دوم از فستيوال فرهنگ فيلم آمريكا و دريافت لوح افتخار از جشنواره
بينالمللي فيلم كوتاه تهران
" دوگبل" به كارگرداني مهدي اديبي
 " داش آكل" به كارگرداني هاجر مهراني.
سابقهي تدريس نوازندگي در آموزشگاه موسيقي آواي برتر، راهصبا، خسرو و شيرين، ارغوان.
سابقهي تدريس موسيقي كودك در مراكز آموزشي بهارنو، اميركبير و آموزشگاه خسرو و شيرين، ارغوان.
مستخرج از پايان نامهي كارشناسي ارشد مؤلف « نقش سير در موسيقي دستگاهي ايران » مقالهي علمي پژوهشي
در دست چاپ.
فعاليت در زمينهي داستان نويسي براي كودكان و فيلمنامهنويسي انيميشن.

بازدید : 894 نفر